Choď na obsah Choď na menu
 


Dumky Podvečerné 2012

22. 8. 2011

Dumky Podvečerné 2012

Obrázok Internetový portál pre začínajúcich autorov www.storywritersinc.wordpress.com vyhlasuje I. ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2012, ktorý spoluorganizuje s organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2012. I. ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2012vám ponúka možnosť zasúťažiť si v týchto súťažných kategóriách:

I. Súťažná kategória Poézia:

a) báseň

- rozsah súťažných básní by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 3 súťažné básne;

b) haiku

- základná schéma haiku v sebe obsahuje lyrické trojveršiepočtom slabík 5/7/5;   

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 3 súťažné haiku;

II. Súťažná kategória Próza:

a) Vlastná tvorba

Krátka poviedka:

- rozsah súťažných poviedok by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 2 súťažné krátke poviedky;

Dlhá poviedka:

- rozsah súťažnej poviedky by sa mal zmestiť do 20 normostrán (čiže 36000 znakov vrátane medzier);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 1 súťažnú dlhú poviedku;

b) FanFiction

Krátka poviedka:

- rozsah súťažných poviedok by sa mal zmestiť do 5 normostrán (čiže 9000 znakov vrátane medzier);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 2 súťažné krátke poviedky;

Dlhá poviedka:

- rozsah súťažnej poviedky by sa mal zmestiť do 20 normostrán (čiže 36000 znakov vrátane medzier);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na 1 súťažnú dlhú poviedku;

Drabble/Double Drabble:

- rozsah súťažnej práce je v prípade Drabble rovných 100 slov a pri Double Drabble rovných 200 slov;

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov sa obmedzuje na (dokopy) 2 súťažné  Drabble/Double Drabble;

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a do súťaže ich môžete posielať už začiatkom septembra, t.j. od 01.09.2011.

Formálna stránka súťažných prác

Súťažné práce musia byť napísané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché, formát pdf, txt, doc či docx, pričom na začiatku každého súťažného textu nesmie chýbať:

a) meno a priezvisko autora;

b) súťažná kategória a súťažná podkategória;

(pr. II. Próza: Vlastná tvorba - krátka poviedka)

c) upozornenie, že súťažné dielo je svojím obsahom nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov;

V prípade súťažnej podkategórie FanFiction je autor povinný uviesť na začiatku súťažného textu nielen disclaimer, čiže zrieknutie sa autorských práv, ale aj meno autoranázov diela (čiže knihy, filmu, televízneho či kresleného seriálu, počítačovej alebo divadelnej hry, komiksu, atď.), z ktorého boli postavy čerpané. 

Súťažné práce zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywriters_inc@ymail.com a do predmetu vašej správy zadajte heslo: Dumky Podvečerné 2012. Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, či už publikované (web, periodikum, zborník, kniha), alebo zaslané do maximálne jednej inej literárnej súťaže bez ohľadu na žáner.

Vyradenie súťažnej práce

Organizátori literárnej súťaže Dumky podvečerné 2012 neakceptujú súťažné práce:

a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných prác, čiže súťažné práce písané čitateľným fontom Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie;

b) ktoré neobsahujú v sebe základné informácie, akými sú meno a priezvisko, súťažná kategória a podkategória, upozornenie a pri súťažnej podkategórii FanFiction disclaimer ako aj meno autora a názov diela, z ktorého sa postavy čerpali;

c) ktoré neboli poslané formou prílohy vo formáte pdf, txt, doc či docx;

d) pri ktorých sa preukáže, že súťažia v rovnakom čase v inej literárnej súťaži;

e) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;

f) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch miestach;

g) ktoré obsahujú:

aa) zobrazenie násilia, najmä krutého ubližovania alebo násilnej smrti človeka, obzvlášť bez pocitov ľútosti, zobrazenie fyzicky alebo psychicky týraných osôb, zobrazenie prejavov skupín s patologickými normami správania, prezentáciu nebezpečných situácií alebo zámerne vytváraného rizika ako atraktívnej formy zábavy;

bb) slovnú agresivitu, vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie alebo gestá;

cc) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej i politickej diskriminácie či neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania;

dd) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku alebo promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy;

ee) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém;

ff) sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami;

gg) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v hororovom žánri

a neboli autormi označené ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;

h) ktorých obsah obsahuje detskú pornografiu alebo ohrozuje mravnosť, čiže prezentuje pornografiu, v ktorej sa prejavuje neúcta k človeku a násilie, zobrazuje sa sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky;

i) ktoré podporujú alebo propagujú skupiny smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd;

j) ktoré hanobia niektorý národ, rasu alebo presvedčenie;

k) ktoré podnecujú k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti;

l) ktoré inak porušujú zákony Slovenskej republiky;

Dôležité informácie

I. ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2012 bude prebiehať online formou na internetovej stránke www.storywritersinc.wordpress.comčasovom intervale od 19. septembra 2011 do 04. marca 2012 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení Jan Beneš, Katarína Hutniková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Martina Šedová a Eva Urbanová. Výsledky I. ročníka amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2012 budú oficiálnej známe 15. marca 2012, avšak slávnostné odovzdávanie cien, ktoré do literárnej súťaže venujú organizátori súťaže, ako aj interaktívny literárny workshop, bude prebiehať na V. ročníku medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2012 v Bratislave.

Upozornenie

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvom mieste v každej súťažnej podkategórii. Súťažné práce, ktoré sa umiestnili na zvyšných dvoch víťazných miestach, prípadne súťažné práce, ktoré získali v súťaži čestné uznanie, budú ocenené diplomom.

Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác do amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2012“ súhlasia s ich publikovaním nielen na internetovom portáli www.storywritersinc.wordpress.com, ale aj v pripravovanom online zborníku, ktorý bude po ukončení súťaže slúžiť na jej propagáciu.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.